استخدام بانک ها | استخدام دولتی

آگهی استخدام صندوق تامین خسارت های بدنی

استخدام مهم

جذب کارشناس فنی، ساختمان، اداری، حقوقی و فناوری اطلاعات از بین نیروهای کارشناسی یا کارشناسی ارشد

استخدام صندوق تامین خسارت های مالی ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۶ :

صندوق تامين خسارت هاي بدني در نظر دارد به منظور تامين بخشي از نيروي انساني خود، تعدادي داوطلب واجد شرايط را با مدارک تحصيلي کارشناسي و کارشناسي ارشد از طريق آزمون کتبي، مصاحبه و گزينش در چند حوزه خدمتي به صورت قراردادي جذب کند.

شروع ثبت نام آزمون از تاریخ ۲۳ آذر ۹۶ میباشد.

زمانبندی آزمون :
ثبت نام الکترونیکی ۲۳ آذر ۱۳۹۶ لغایت ۷ دی ۱۳۹۶
صدور کارت ورود به جلسه آزمون ۱۰ دی ۱۳۹۶ لغایت ۱۴ دی ۱۳۹۶
برگزاری آزمون ۱۵ دی ۱۳۹۶

شرايط عمومي استخدام:

– داشتن تابعيت ايران
– اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
– التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
– انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني (براي آقايان)
تذكر: ملاک  عمل براي ارائه كارت پايان خدمت و يا معافيت دائم، زمان برگزاري آزمون ميباشد.
– داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام ميشوند.
تذكر: در صورت عدم تأييد توانايي داوطلبان استخدام توسط صندوق تأمين خسارتهاي بدني درمرحله مصاحبه استخدامي و يا معاينه پزشكي،مرجع رسيدگي به اعتراض داوطلبان، شوراي پزشكي علوم پزشكي استان مربوطه (محل خدمت) ميباشد.
– عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر.
– نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر.
– عدم وجود هرگونه ممنوعيت استخدام در دستگاههاي اجرايي توسط آراء مراجع قضايي و ذيصلاح.
– عدم وجود هرگونه رابطه استخدامي رسمي، ثابت و يا پيماني با دستگاههاي اجرايي در زمان ثبت نام.
تذكر: داوطلبان استخدام،نبايستي جزو نيروهاي بازخريد خدمت و يا بازنشسته دستگاههاي اجرايي باشند.
– داشتن مدرک (رشته تحصيلي و گرايش) با مقطع تحصيلي اعلام شده در دفترچه راهنماي ثبت نام.
تذكر ۱: داوطلبان صرفاً در صورتي ميتوانند در اين آزمون ثبت نام نمايند كه رشته تحصيلي، گرايش و مقطع تحصيلي آنان با عنوان رشته تحصيلي، گرايش و مقطع تحصيلي مندرج در شرايط احراز مشاغل اين دفترچه راهنماي ثبت نام مطابقت داشته باشد و عنوان رشته تحصيلي و گرايش بايد در متن گواهينامه موقت يا دانشنامه درج شده باشد. در غير اينصورت حذف خواهند شد.
تذكر ۲: ملاک عمل براي محاسبه تاريخ گواهي فراغت از تحصيل و كارت پايان خدمت زمان برگزاري آزمون ميباشد. ملاک فراغت از تحصيل تاريخ مندرج در گواهينامه موقت يا دانشنامه ميباشد.
– داشتن حداكثر سي و پنج (۳۵) سال تمام براي مدرک ليسانس و حداكثر چهل (۴۰) سال تمام براي مدارک تحصيلي فوق ليسانس
تذكر: ملاک عمل براي محاسبه سن افراد، اولين روز ثبت نام ميباشد.
تبصره: موارد ذيل به شرط ارائه تأييديه هاي معتبر، به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
– جانبازان ، آزادگان،فرزندان و همسران شهدا،فرزندان و همسران جانبازان ۲۵ درصد به بالا و فرزندان و همسر آزادگاني كه حداقل يك سال و بالاتر سابقه اسارت دارند،و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه اختياري در جبهه از شرط حداكثر سن معاف مي باشند.
– افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر، مادر، خواهر و برادر) تا ميزان ۵ سال.
– رزمندگان كمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به ميزان مدت حضورداوطلبانه در جبهه.
– داوطلباني كه به صورت غير رسمي و تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي، بانكها و شركت هاي تحت پوشوش آنها، شركتهاي بيمه هاي دولتي، شهرداريها و موسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم (برداشت شده ا یران ا ستخدام) ذكر نام است،موسسات و شركتهاي ملي و مصادره شده كه به نحوي از بودجه و كمك دولت استفاده ميكنند، نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي تحت پوشش انها از تاريخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ به خدمت اشتغال داشت هاند، به ميزان مدت خدمت غيررسمي آنها.
– مدت خدمت ضرورت به شرط حداكثر سن مقرر در آگهي استخدامي اضافه ميشود.

شرایط اختصاصی:
– دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تبصره: تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان آزمون می بایست قبل از آخرین روز مهلت ثبت نام باشد.
– چنانچه داوطلب دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد باشد الزاما می بایست رشته تحصیلی کارشناسی داوطلب نیزمطابق رشته تحصیلی کارشناسی ارشد وی باشد، در صورت عدم مطابقت نامبرده از آزمون حذف خواهد شد.
– مدارک تحصیلی پایین تر یا بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام دشه در شرایط احراز مشاغل در آگهی استخدام و همچنین مدارک معادل برای شرکت در امتحان مشترک و استخدام معتبر نمی باشد.
– ایثارگران مشمول قوانین و مقررات ایثارگری می باشند.
– سهمیه استخدامی معلولین در صورت کسب حدنصاب سه درصد (۳%) است.

مواد آزمون:
به هر يك از داوطلبان ،يك دفترچه حاوي سوالهاي عمومي و يك دفترچه حاوي سوالهاي اختصاصي داده خواهد شد.
كليه دروس آزمون عمومي و اختصاصي به صورت چهارگزينهاي با ضري  يك (۱) طراحي خواهد شد. ضمناً به ازاي هر سوال غلط، يك سوم نمره منفي در نظر گرفته خواهد شد.
الف- مواد آزمون عمومي به شرح زير تعيين ميشود:
۱. فناوري اطلاعات (مهارتهاي هفتگانه ICDL)
۲. رياضي و آمار مقدماتي
۳. زبان و ادبيات فارسي
۴. معارف اسلامي
۵. زبان انگليسي عمومي
۶. اطلاعات عمومي، دانش اجتماعي و حقوق اساسي
۷. هوش و توانمنديهاي عمومي
تبصره: اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از پاسخگويي به سوالهاي معوارف اسولامي معواف بووده و دراين صورت نمره مكتسبه اين داوطلبان،بر اساس مجموع ترازشده ساير سوالهاي آزمون عمومي محاسبه خواهد شد.
ب- مواد آزمون تخصصي:
مواد آزمون تخصصي براي هر يك از مشاغل در جدول شماره ۱ مشخص شده است.

پرداخت وجه و زمان ثبت نام:
ثبت نام به صورت اينترنتي از روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۲۳ لغايت روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۷ انجام خواهد پذيرفت.
متقاضيان واجد شرايط ميبايست از روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۲۳ به سايت پژوهشكده بيمه مراجعه و پس از پرداخت مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ريال به صورت الكترونيكي و با كارتهاي بانكي متصل به شبكه ي شتاب نسبت به تكميل فرم ثبت نام و ارائه اطلاعات مورد نياز اقدام نمايند.
لازم به توضيح است مدت زمان تعيين شده تمديد نميگردد و متقاضيان بايد در مدت زمان فوق نسبت به ثبت نام اقدام نمووده و ازموكول نمودن آن به روزهاي پاياني خودداري نمايند.
متقاضيان شركت در آزمون بايد پس از پايان ثبت نام كد رهگيري خود را يادداشت نموده و تا پايان مراحل استخدام نزد خود نگهداري نمايند .به ثبت نام هاي ناقص ترتيب اثرداده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نميگردد.

زمان برگزاري آزمون و نحوه دريافت كارت شركت در آزمون:
كارت شركت در آزمون از روز يكشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۰ براي مشاهده و پرينت بر روي سايت پژوهشكده بيمه قرار خواهد گرفت. آزمون در روز جمعه  مورخ ۹۶/۰۹/۱۵ در تهران برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاري آزمون بر روي كارت شركت در آزمون درج و به هنگام پرينت كارت به آگاهي داوطلبان خواهد رسيد. لازم به ذكر است صدور كارت شركت در آزمون به منزله تأييد اطلاعات ارسالي از سوي داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس از اجراي آزمون توسط دستگاه اجرايي مربوط مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

جدول شماره ۱:

عنوان شغل مواد آزمون
 كارشناس حقوقي متون حقوقي (انگليسي)- حقوق تجارت(با تأكيد بر شركتهاي تجاري، اسناد تجاري)- حقوق مدني (با تأكيد بر حقوق مسئوليت مودني، اشخاص و محجورين، قواعد عمومي قراردادها، عقود اذنوي، ارث) – آيين دادرسي مدني و كيفري- متون فقه (با تأكيد برمباحث قصاص،ديات)- حقوق ثبت – حقوق جزاء – حقوق بيمه- حقوق بيمه اجباري شخص ثالث
 كارشناس فني اصول بيمه – مديريت ريسك و بيمه – بيمه مسئوليت- بيمه اجباري شخص ثالث
كارشناس فناوري اطلاعات كامپيوتر (نرم افزار)
كارشناس مالي حسابداري مالي عمومي و بودجه
كارشناس اداري امور اداري (قوانين و مقررات امور اداري) و بودجه
كارشناس ساختمان مقررات و قوانين فني و حقوقي ساختماني – مقررات ملي ساختمان –  اصول و ضوابط فني نظارت بر اجراي ساختمان – اطلاعات عمومي طرح و نظارت بر اجراي تأسيسات برقي و مكانيكي ساختمانها (نشريه ۱۲۸ و ۱۱۰) – برنامه ريزي و كنترل پروژه
كارشناس طرح و برنامه تئوريهاي طراحي سازمان- قوانين و مقررات امور اداري – مديريت منابع انساني

توجه: کاربران گرامی، متن درج شده در این قسمت، بخشی از شرایط اعلامی است. بنابراین جهت مشاهده متن کامل آگهی و شرایط استخدام حتماً فایل PDF درج شده در پایین همین صفحه را مطالعه نمایید.

جهت مشاهده جدول شهر و رشته های مورد نیاز اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید

استخدام جدید آموزش و پرورش

درباره ی مدیر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال تلگرام سایت وطن استخدام