آگهی استخدام وزارت امور اقتصادی و دارایی ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام وزارتخانه های دولتی ثبت‌نام آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی شروع شد ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۶ :       شرایط اختصاصی وزارت امور اقتصادی و دارایی : -اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﺣﺪاﻗﻞ ۵ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺷﻐﻠﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاﺑﺮ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ. -ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. -در ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻠﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪار و ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ و ﺑﺮای ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﮐﺘﺮا ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺎ دﮐﺘﺮی در رﺷﺘﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.     مطالعه صفحات دفترچه راهنمای ثبت نام …

ادامه نوشته »

آگهی استخدام سازمان ملی بهره وری ایران ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام دولتی ثبت‌نام آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی شروع شد ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۶ :     شرایط اختصاصی سازمان ملی بهره‌وری ایران : -ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺮه وری ﻗﺒﻼ ﺟﺬب ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.     مطالعه صفحات دفترچه راهنمای ثبت نام     صفحه ۹۴ تا ۹۶ دفترچه برای داوطلبان سهمیه آزاد و ۵ درصد ایثارگران و ۳ درصد معلولین جهت ثبت نام در چهارمین آزمون فراگیر اینجا کلیک نمایید جهت دانلود دفترچه آزمون اینجا کلیک نمایید  شرایط مشترک تمام سازمان های آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی : به حول و قوه الهی و به منظور تامین سرمایه انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز و فراهم نمودن شرایط مناسب و متناسب براي داوطلبان استخدام و در راستاي بهینه سازي فرآیند …

ادامه نوشته »

آگهی استخدام دانشگاه مفید قم ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام دانشگاه ها استخدام کارشناس ارشد مهندسی صنایع, مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی, توسعه اقتصادی و برنامه ریزی مدیریت استراتژیک، مدیریت اجرایی، MBA در قم : دانشگاه مفيد قم در نظر دارد جهت تكميل كادر پرسنلي خود به شرح جدول زير اقدام به جذب نيرو نمايد. کارشناس برنامه و بودجه (آقا) : مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد یکی از رشته های مهندسی صنایع، مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی مدیریت استراتژیک، مدیریت اجرایی، MBA حداکثر ۳۰ سال تسلط به microsoft office علاقه مند به یادگیری، خلاق، دارای روحیه کار تیمی آشنایی با مفاهیم مالی تسلط بر زبان انگلیسی گواهی پایان خدمت یا معافیت جهت دریافت فرم ثبت نام اینجا کلیک نمایید

ادامه نوشته »

آگهی استخدام بیمارستان الغدیر ابهر

استخدام بیمارستان ها استخدام ۵ نفر خانم و ۴۳ نفر آقا با اطلاعات عمومی در سطح دیپلم و کارشناسی در بیمارستان الغدیر استخدام دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۳۰ خرداد ماه ۹۶ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان در نظر دارد تامین نیروی خدماتی – پشتیبانی مورد نیاز در بیمارستان جدید التاسیس الغدیر ابهر را به شرکت های خدماتی واجد شرایط واگذار نماید. بدین جهت متقاضیان واجد شرایط ذیل الذکر  می توانند در این آگهی ثبت نام نموده و در آزمون توانمندی های عمومی که توسط دانشگاه بعمل خواهد آمد شرکت نمایند. ردیف عنوان رشته شغلی محل مورد تقاضا جنسیت شرایط احراز شرایط اختصاصی داوطلب مواد آزمون تعداد (نفر) زن (تعداد) مرد (تعداد) ۱ خدمتگزار ابهر ۴ …

ادامه نوشته »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام دانشگاه ها, استخدام دولتی, استخدام زنجان استخدام ۴۸ نفر (خانم و آقا) متصدی امور دفتری, راننده آمبولانس, نگهبان و خدمتگزار در بیمارستان الغدیر ابهر استخدام دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۶ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان در نظر دارد تامین نیروی خدماتی – پشتیبانی مورد نیاز در بیمارستان جدید التاسیس الغدیر ابهر را به شرکت های خدماتی واجد شرایط واگذار نماید. بدین جهت متقاضیان واجد شرایط ذیل الذکر  می توانند در این آگهی ثبت نام نموده و در آزمون توانمندی های عمومی که توسط دانشگاه بعمل خواهد آمد شرکت نمایند. ردیف عنوان رشته شغلی محل مورد تقاضا جنسیت شرایط احراز شرایط اختصاصی داوطلب مواد آزمون تعداد (نفر) زن (تعداد) مرد (تعداد) ۱ …

ادامه نوشته »

استخدام جدید دانشگاه های علوم پزشکی سال ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام دانشگاه ها خبر ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶ : اطلاعيه‌ سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۱ با عنايت به برگزاري سومين آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي در تاريخ ۱۳۹۵/۸/۲۱، پيرو اطلاعيه مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ و اطلاعيه هاي بعدي در تاريخ ۳، ۵، ۱۳، ۱۹، ۲۴ و ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ و ۱، ۸، ۱۸، ۲۱ و ۱۳۹۵/۱۲/۲۵۵ و ۱۳۹۶/۱/۲۱در رابطه با نتايج ۷ خوشه شغلي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، شغل محل هاي رشته پرستاری مركز قلب شهيد رجايي، شغل محل های فوریت های پزشکی دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز، بيرجند، تربت جام، زنجان، شيراز، فسا، قزوين، …

ادامه نوشته »

استخدام جدید بانک تجارت سال ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام بانک تجارت در استان ها و شهرها استخدام ۱۰ نفر فوق لیسانس و دکتری خانم و آقا در بانک تجارت در استان تهران : استخدام بانک تجارت ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶ : ردیف عناوین پست­های مورد نیاز رشته تحصیلی گرایش دانشجو/ فارغ­التحصیل مقطع تحصیلی تعداد افراد مورد نیاز جنسیت ۱ حسابرس و کارشناس مالی حسابداری، حسابرسی و مدیریت مالی کلیه گرایش ها فارغ التحصیل فوق لیسانس و دکتری ۱۰ خانم و آقا توضیحات: اداره حسابرسی داخلی بانک تجارت با استعانت از خداوند متعال در نظر دارد به منظور جذب تعداد محدودی نیروی متخصص از بین متقاضیان واجد شرایط، پس از کسب موفقیت در مصاحبه تخصصی، گزینش، معاینات پزشکی با انعقاد قرارداد کار با مدت معین استخدام نماید. شرایط: ۱.فارغ التحصیل …

ادامه نوشته »

استخدام یک شرکت معتبر فعال در زمینه خدمات پس از فروش خودروهای سنگین

جذب نیروی با سابقه کاری دو ساله استخدام یک شرکت معتبر فعال در زمینه خدمات پس از فروش خودروهای سنگین در تهران : E45 – کارشناس منابع انسانی : لیسانس مدیریت ۲ سال سابقه کار مرتبط محل خدمت تهران آشنا به سیستمهای برنامه ریزی منابع انسانی (ERP) آشنابه طرحهای نظام جبران خدمت (طبقه بندی مشاغل) تسلط کامل به نرم افزارهای office، ms project، visio ارسال رزومه عکس دار به ایمیل: mdhr1384@gmail.com درج ردیف شغلی در subject ایمیل الزامی است

ادامه نوشته »

استخدام مبلمان و پارتیشن اداری ساجیران در تهران

جذب دو ردیف شغلی استخدام ۳۱ خرداد ۹۶ : استخدام مبلمان و پارتیشن اداری ساجیران در تهران : استخدام مهندس مکانیک خلاق و آشنا به نرم افزارهای مهندسی ایمیل: hr@sajiran.com استخدام ۲۷ خرداد ۹۶ : استخدام مبلمان و پارتیشن اداری ساجیران در تهران : کارشناس فروش تهران آقا کارشناس فروش شهرستان و امور نمایندگی آقا شرایط : حداقل ۳ سال سابقه کار مدرک تحصیلی لیسانس ایمیل: hr@sajiran.com

ادامه نوشته »

استخدام ۳ ردیف شغلی در نمایندگی یک شرکت کره ای

جذب سه فرصت کاری استخدام نمایندگی یک شرکت کره ای با زمینه فعالیت محصولات دکوراسیون داخلی در شهر تهران : ۱- مسئول دفتر خانم مسلط به امور اداری ۲- طراح داخلی خانم مسلط به پیدمان و محصولات لوکس دکوراسیون داخلی ۳- کمک انباردار آقا، انبار واقع در تهران ذکر ردیف شغلی الزامی است ایمیل: employ808@gmail.com آدرس: محدوده آرژانتین

ادامه نوشته »

آگهی استخدام گروهی معتبر و فعال در زمینه نفت،گاز و پتروشیمی

جذب نیروی با تجربه کاری پنج ساله استخدام یک گروه معتبر فعال در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی در تهران : ۱۶۲ – کارشناس امور مالی آقا : حداقل تجربه مالی ۵ سال مسلط به زبان انگلیسی آشنایی با نرم افزارهای مالی حداقل تحصیلات لیسانس حسابداری سن ۳۰ تا ۴۵ الس در موضوع ایمیل شماره ردیف شغلی ۱۶۲ درج گردد ایمیل: bafandeh.m39@gmail.com

ادامه نوشته »

آگهی استخدام فروشگاه های زنجیره ای خونه به خونه

جذب دو ردیف شغلی استخدام فروشگاه های زنجیره ای خونه به خونه در تهران : ۲ نفر حسابدار ارشد : لیسانس حسابداری مسلط به امور مالیاتی و بیمه و نرم افزارهای مالی و ۸ سال سابقه کار ۱ نفر مدیر مالی: لیسانس حسابداری مسلط به امور مالی ، مالیاتی ، بیمه و هزینه یابی و نرم افزارهای بهای تمام شده و ۱۵ سال سابقه کار ایمیل: comm@khoonehbekhooneh.com شماره تماس : ۰۲۱۴۲۱۰۵ داخلی ۲۰۰ تاریخ انقضاء آگهی: ۹۶/۰۴/۱۲

ادامه نوشته »

استخدام نقشه کش جهت تهیه نقشه های شهرداری در مشهد

جذب نیرو در استان خراسان رضوی استخدام نقشه کش با حقوق ۶۰۰ هزار تومان بدون بیمه جهت تهیه نقشه های شهرداری پروانه و کار در دفتر مهندسی در محدوده فلسطین در مشهد ترجیحا مسلط به ضوابط و مقررات شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساعت کار: ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰ ارسال نمونه کار و رزومه خود به شماره تلگرام : ۰۹۳۷۱۰۰۶۳۸۶

ادامه نوشته »
کانال تلگرام سایت وطن استخدام