بایگانی برچسب: استخدام دولتی 96

آگهی استخدام سازمان انتقال خون ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام سازمان های دولتی ثبت‌نام آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی شروع شد ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۶ :     شرایط اختصاصی سازمان انتقال خون : – این سازمان فاقد شرایط اختصاصی میباشد.     مطالعه صفحات دفترچه راهنمای ثبت نام صفحه ۶۴ تا ۶۶ فترچه برای داوطلبان سهمیه آزاد و ۵ درصد ایثارگران و ۳ درصد معلولین     صفحه ۲۰۷ تا ۲۰۸ دفترچه برای داوطلبان ایثارگران سهمیه ۲۵ درصد جهت ثبت نام در چهارمین آزمون فراگیر اینجا کلیک نمایید جهت دانلود دفترچه آزمون اینجا کلیک نمایید  شرایط مشترک تمام سازمان های آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی : به حول و قوه الهی و به منظور تامین سرمایه انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز و فراهم نمودن شرایط مناسب و متناسب براي داوطلبان استخدام و …

ادامه نوشته »

آگهی استخدام سازمان سنجش آموزش کشور ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام دولتی ثبت‌نام آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی شروع شد ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۶ :     شرایط اختصاصی سازمان سنجش آموزش کشور : دارا ﺑﻮدن ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ و اﻣﺎدﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ و ﺳﺎﻋﺎت اﯾﺎم ﻏﯿﺮ اداری و ﺣﻀﻮر در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻐﻞﻣﺤﻞﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر در اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ـ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺮدﯾﺲ ﻣﺸﮑﯿﻦدﺷﺖ ﮐﺮج واﻗﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.     مطالعه صفحات دفترچه راهنمای ثبت نام     صفحه ۱۸۹ دفترچه برای داوطلبان سهمیه آزاد و ۵ درصد ایثارگران و ۳ درصد معلولین     صفحه ۲۷۳ دفترچه برای داوطلبان ایثارگران سهمیه ۲۵ درصد جهت ثبت نام در چهارمین آزمون فراگیر اینجا کلیک نمایید جهت دانلود دفترچه آزمون اینجا کلیک نمایید  شرایط مشترک تمام سازمان های آزمون …

ادامه نوشته »

آگهی استخدام موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق ۹۶

استخدام موسسه آموزشی ثبت‌نام آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی شروع شد ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۶ :       شرایط اختصاصی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق : – این سازمان فاقد شرایط اختصاصی میباشد مطالعه صفحات دفترچه راهنمای ثبت نام صفحه ۹۵ تا ۹۷ دفترچه برای داوطلبان سهمیه آزاد و ۵ درصد ایثارگران و ۳ درصد معلولین صفحه ۲۱۹ تا ۲۲۰ دفترچه برای داوطلبان ایثارگران سهمیه ۲۵ درصد جهت ثبت نام در چهارمین آزمون فراگیر اینجا کلیک نمایید جهت دانلود دفترچه آزمون اینجا کلیک نمایید  شرایط مشترک تمام سازمان های آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی : به حول و قوه الهی و به منظور تامین سرمایه انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز و فراهم نمودن شرایط مناسب و متناسب …

ادامه نوشته »

آگهی استخدام وزارت امور اقتصادی و دارایی ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام وزارتخانه های دولتی ثبت‌نام آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی شروع شد ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۶ :       شرایط اختصاصی وزارت امور اقتصادی و دارایی : -اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﺣﺪاﻗﻞ ۵ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺷﻐﻠﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاﺑﺮ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ. -ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. -در ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻠﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪار و ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ و ﺑﺮای ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﮐﺘﺮا ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺎ دﮐﺘﺮی در رﺷﺘﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.     مطالعه صفحات دفترچه راهنمای ثبت نام …

ادامه نوشته »

آگهی استخدام سازمان ملی بهره وری ایران ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام دولتی ثبت‌نام آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی شروع شد ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۶ :     شرایط اختصاصی سازمان ملی بهره‌وری ایران : -ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺮه وری ﻗﺒﻼ ﺟﺬب ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.     مطالعه صفحات دفترچه راهنمای ثبت نام     صفحه ۹۴ تا ۹۶ دفترچه برای داوطلبان سهمیه آزاد و ۵ درصد ایثارگران و ۳ درصد معلولین جهت ثبت نام در چهارمین آزمون فراگیر اینجا کلیک نمایید جهت دانلود دفترچه آزمون اینجا کلیک نمایید  شرایط مشترک تمام سازمان های آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی : به حول و قوه الهی و به منظور تامین سرمایه انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز و فراهم نمودن شرایط مناسب و متناسب براي داوطلبان استخدام و در راستاي بهینه سازي فرآیند …

ادامه نوشته »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام دانشگاه ها, استخدام دولتی, استخدام زنجان استخدام ۴۸ نفر (خانم و آقا) متصدی امور دفتری, راننده آمبولانس, نگهبان و خدمتگزار در بیمارستان الغدیر ابهر استخدام دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۶ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان در نظر دارد تامین نیروی خدماتی – پشتیبانی مورد نیاز در بیمارستان جدید التاسیس الغدیر ابهر را به شرکت های خدماتی واجد شرایط واگذار نماید. بدین جهت متقاضیان واجد شرایط ذیل الذکر  می توانند در این آگهی ثبت نام نموده و در آزمون توانمندی های عمومی که توسط دانشگاه بعمل خواهد آمد شرکت نمایند. ردیف عنوان رشته شغلی محل مورد تقاضا جنسیت شرایط احراز شرایط اختصاصی داوطلب مواد آزمون تعداد (نفر) زن (تعداد) مرد (تعداد) ۱ …

ادامه نوشته »

استخدام سازمان اداری و استخدامی کشور ۹۶ (استخدام ۵۰ نفر)

استخدام دولتی خبر ۴ تیر ماه ۱۳۹۶: اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره تمديد مهلت ثبت نام و همچنين اصلاحات دفترچه راهنماي ثبت نام در چهارمين آزمون‌ استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور شهريورماه سال ۹۶ پيرو اطلاعيه مورخ ۹۶/۳/۲۴ و همچنين انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كشور سال ۱۳۹۶، بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام مي‌رساند، با توجه به اعلام سازمان اداري و استخدامي كشور اصلاحاتي به شرح ذيل در دفترچه راهنماي ثبت‌نام ارائه مي‌گردد. لذا با عنايت به مراتب فوق و به منظور فراهم نمودن تسهيلات براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ  براي ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه بتوانند تا روز يكشنبه مورخ ۹۶/۴/۱۱ نسبت …

ادامه نوشته »

استخدام سازمان پزشکی قانونی کشور ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام سازمان ها, استخدام دولتی خبر ۴ تیر ماه ۱۳۹۶: اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره تمديد مهلت ثبت نام و همچنين اصلاحات دفترچه راهنماي ثبت نام در چهارمين آزمون‌ استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور شهريورماه سال ۹۶ پيرو اطلاعيه مورخ ۹۶/۳/۲۴ و همچنين انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كشور سال ۱۳۹۶، بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام مي‌رساند، با توجه به اعلام سازمان اداري و استخدامي كشور اصلاحاتي به شرح ذيل در دفترچه راهنماي ثبت‌نام ارائه مي‌گردد. لذا با عنايت به مراتب فوق و به منظور فراهم نمودن تسهيلات براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ  براي ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه بتوانند تا روز يكشنبه …

ادامه نوشته »

استخدام سازمان حسابرسی ۹۶

استخدام دولتی جدید خبر ۴ تیر ماه ۱۳۹۶: اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره تمديد مهلت ثبت نام و همچنين اصلاحات دفترچه راهنماي ثبت نام در چهارمين آزمون‌ استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور شهريورماه سال ۹۶ پيرو اطلاعيه مورخ ۹۶/۳/۲۴ و همچنين انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كشور سال ۱۳۹۶، بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام مي‌رساند، با توجه به اعلام سازمان اداري و استخدامي كشور اصلاحاتي به شرح ذيل در دفترچه راهنماي ثبت‌نام ارائه مي‌گردد. لذا با عنايت به مراتب فوق و به منظور فراهم نمودن تسهيلات براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ  براي ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه بتوانند تا روز يكشنبه مورخ ۹۶/۴/۱۱ …

ادامه نوشته »

استخدام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۹۶

استخدام بیمه ها خبر ۴ تیر ماه ۱۳۹۶: اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره تمديد مهلت ثبت نام و همچنين اصلاحات دفترچه راهنماي ثبت نام در چهارمين آزمون‌ استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور شهريورماه سال ۹۶ پيرو اطلاعيه مورخ ۹۶/۳/۲۴ و همچنين انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كشور سال ۱۳۹۶، بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام مي‌رساند، با توجه به اعلام سازمان اداري و استخدامي كشور اصلاحاتي به شرح ذيل در دفترچه راهنماي ثبت‌نام ارائه مي‌گردد. لذا با عنايت به مراتب فوق و به منظور فراهم نمودن تسهيلات براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ  براي ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه بتوانند تا روز يكشنبه مورخ ۹۶/۴/۱۱ …

ادامه نوشته »

استخدام جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سال ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام سازمان ها خبر ۴ تیر ماه ۱۳۹۶: اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره تمديد مهلت ثبت نام و همچنين اصلاحات دفترچه راهنماي ثبت نام در چهارمين آزمون‌ استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور شهريورماه سال ۹۶ پيرو اطلاعيه مورخ ۹۶/۳/۲۴ و همچنين انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كشور سال ۱۳۹۶، بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام مي‌رساند، با توجه به اعلام سازمان اداري و استخدامي كشور اصلاحاتي به شرح ذيل در دفترچه راهنماي ثبت‌نام ارائه مي‌گردد. لذا با عنايت به مراتب فوق و به منظور فراهم نمودن تسهيلات براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ  براي ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه بتوانند تا روز يكشنبه مورخ ۹۶/۴/۱۱ …

ادامه نوشته »

آگهی استخدام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام دولتی خبر ۴ تیر ماه ۱۳۹۶: اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره تمديد مهلت ثبت نام و همچنين اصلاحات دفترچه راهنماي ثبت نام در چهارمين آزمون‌ استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور شهريورماه سال ۹۶ پيرو اطلاعيه مورخ ۹۶/۳/۲۴ و همچنين انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كشور سال ۱۳۹۶، بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام مي‌رساند، با توجه به اعلام سازمان اداري و استخدامي كشور اصلاحاتي به شرح ذيل در دفترچه راهنماي ثبت‌نام ارائه مي‌گردد. لذا با عنايت به مراتب فوق و به منظور فراهم نمودن تسهيلات براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ  براي ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه بتوانند تا روز يكشنبه مورخ ۹۶/۴/۱۱ نسبت …

ادامه نوشته »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام دانشگاه ها استخدام کارشناس با مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ : شرکت تعاوني خدمات پشتيباني بهساز پاکان پيام برنده شده در مناقصه مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۶ دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني تربت حيدريه در نظر دارد جهت ارائه خدمات تخصصي در واحدهاي ستادي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني تربت حيدريه، افراد واجدالشرايط را از طريق فراخوان، شناسايي و بعد از برگزاري آزمون، بصورت قراردادي دعوت به همکاري نمايد . تذکرات : ۱- انعقاد قرارداد بصورت موقتي مي باشد و در صورت رضايت از نحوه خدمتي و نياز، قرارداد تمديد خواهد شد . ۲- پذيرش نيرو صرفاً از بين داوطلبان بومي خواهد بود و تمامي سهميه مجوز …

ادامه نوشته »

استخدام جدید دیوان عدالت اداری سال ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام دولتی استخدام دانشجویان مقطع دکتری و فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد حقوق استخدام دیوان عدالت اداری به صورت قرارداد پروژه ای ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۶ : دیوان عدالت اداری به منظور انجام پروژه های کارشناسی و تحقیقاتی در حوزه موضوعات پرونده ها، آراء و تصمیمات قضایی دیوان عدالت اداری از بین دانشجویان مقطع دکتری و فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد حقوق(ترجیحاً حقوق عمومی) به صورت قرار داد پروژه ای دعوت به همکاری می نماید. واجدین شرایط می توانند ظرف مدت یک ماه تقاضای همکاری خود را همراه با رزومه و سوابق تحصیلی و کاری به آدرس پست الکترونیکی divan.edari@gmail.com ارسال نمایند. لازم است تقاضای همکاری منضم به عکس متقاضی بوده و مشخصات دقیق فردی، دانشگاه محل  تحصیل،معدل …

ادامه نوشته »

استخدام جدید سازمان میراث فرهنگی سال ۹۶ – ۱۳۹۶

جذب نیرو در میراث فرهنگی خبر ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۶: آزمون استخدامی سازمان میراث فرهنگی ابطال شد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه اعلام کرد که آزمون استخدامی سال ۹۲ سازمان میراث فرهنگی از طریق نشر آگهی عمومی صورت نگرفته و لذا مغایر قانون مدیریت خدمات و قانون برنامه پنجم توسعه است. به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در موضوع الزام به استخدام پیمانی تعدادی از کارکنان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که در آزمون برگزار شده، شرکت و به کسب نمره قبولی تائل شدند، شعب دیوان عدالت اداری، آرای معارض صادر کرده است که یکی از شرکت‌کنندگان در آزمون با تقدیم دادخواستی، خواستار رفع تعارض آراء و صدور رأی وحدت رویه شده است. …

ادامه نوشته »

آگهی استخدام قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام ارتش استخدام نیروی آقا با مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه ریاضی, تجربی و انسانی در پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) ارتش جمهوری اسلامی ایران، جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود، از بین دارندگان مدرک دیپلم برای آموزشگاه نظامی به صورت پیمانی (پنج ساله) داوطلب پسر میپذیرد. شرایط عمومی ۱-تابعیت جمهوری اسلامی ایران ۲- متدین به دین مبین اسلام و اعتقاد و التزام به ولایت فقیه و احکام اسلامی ۳- نداشتن سوء پیشینه کیفری،سیاسی و اخلاقی ۴- عدم سابقه اعتیاد به مواد مخدر ۵- داشتن سلامت روانی و جسمانی برابر گواهی اداره بهداشت و درمان (حداقل قد۱۶۰ سانتیمتر) ۶- موفقیت در آزمایش های ورودی(علمی،روان سنجی، معاینات ، آمادگی جسمانی و مصاحبه‌های حضوری ) ۷- با …

ادامه نوشته »

استخدام جدید هلال احمر سال ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام هلال احمر, دعوت به همکاری اورژانس زمان آزمون عملی متعاقبا اعلام می شود: به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر زمان و مکان آزمون عملی- مهارتی متعاقبا توسط استان‌ها به اطلاع پذیرفته شدگان می‌رسد. خبر ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۶ : استخدام جمعیت هلال احمر گیلان جمعیت هلال احمر گیلان در نظر دارد جهت تکمیل کادر درمانی واحد توانبخشی خود در شهرستان رودسر، از فارغ التحصیلان رشته های فیزیوتراپی و کار درمانی دعوت به همکاری نماید. متن کامل آگهی استخدام خبر ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۶: اعلام اسامی پذیرفته شدگان استخدامی هلال احمر به گزینش : در جلسه شورای معاونین جمعیت هلال‌احمر گفته شد: اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان سی استان کشور در آزمون استخدامی به گزینش/ متأسفانه هلال احمر ايران؛ تنها …

ادامه نوشته »

آگهی استخدام نیروی انتظامی استان مرکزی ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام نیروی انتظامی استخدام دیپلم نظری- ریاضی فیزیک- تجربی- معارف- علوم انسانی- پیش دانشگاهی و دیپلم بهیاری و لیسانس و بالاتر در نیروی انتظامی استان مرکزی استخدام فرماندهی انتظامی استان مرکزی در مقطع افسری ۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۶ : فرماندهی انتظامی استان مرکزی به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود (مرد) از بین جوانان مومن، متعهد و کارآمد بصورت پیمانی پنج ساله انتظامی و مقطع افسری از طریق آزمون ورودی و دیگر مراحل (مصاحبه، معاینات پزشکی و …) با شرایط مندرج در این آگهی استخدام می نماید. شرایط عمومی: ۱- اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام ۲- اعتقاد و التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه و آمادگی فداکاری در راه اهداف آن ها ۳- …

ادامه نوشته »

آگهی استخدام نیروی انتظامی استان فارس ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام نیروی انتظامی جذب نیروی دیپلم و کارشناسی و بالاتر در نیروی انتظامی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی فارس اعلام کرد: نیروی انتظامی استان فارس به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین جوانان مومن و متعهد در مقاطع پیمانی ۵ سال درجه داری و افسری با مدرک تحصیلی دیپلم و کارشناسی و بالاتر استخدام می کند. این گزارش حاکی است، علاقه مندان می توانند برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر در ساعت اداری از تاریخ ۱۶ تا ۲۵ خرداد به مرکز گزینش و استخدام فرماندهی انتظامی استان فارس واقع در شیراز- بلوار سلمان فارسی، ضلع شمالی در پایانه کاراندیش، خیابان سفر، نبش خیابان شهید محمدیان فرد مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن گویای ۲۱۸۲۷۲۳ -۰۷۱ …

ادامه نوشته »

استخدام سازمان آموزش فنی و حرفه ای ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام دولتی خبر ۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۶: مقدمات تبدیل وضعیت ۱۱۸۵ مربی حق‌التدریس‌ فنی وحرفه‌ای فراهم شد محمدامین سازگارنژاد، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با اشاره به صدور حکم کارگزینی ۲۴۳۰ نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی مربیان حق‌التدریس این سازمان، از فراهم شدن مقدمات تبدیل وضعیت ۱۱۵۸ نفر خبرداد. وی بیان کرد: با توجه به آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، ۶۴۴۰ نفر در خردادماه سال ۱۳۹۴ در آزمون سنجش علمی استخدام مربیان حق التدریس شرکت کردند. سازگارنژاد گفت : از تعداد افراد قبول شده فوق پس از انجام مراحل قانونی تاکنون برای تعداد ۲۴۳۰ نفر حکم کارگزینی صادر شده و برای تعداد ۱۱۵۸ نفر که مقدمات تبدیل …

ادامه نوشته »

استخدام جدید وزارت علوم, تحقیقات و فناوری سال ۹۶ – ۱۳۹۶

استخدام وزارتخانه ها خبر ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۶: بررسی طرح تکنسین سرباز در وزارت علوم دکتر ناصر شمس ، سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای از ارائه طرح تکنسین سرباز به وزارت علوم خبر داد و بیان کرد: این طرح در وزارت علوم در حال بررسی است و قرار شده سهمیه ای برای این دانشگاه در نظر گرفته شود. متن کامل خبر خبر ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۶ : وزارت علوم امریه سربازی پذیرش می کند وزارت علوم برنامه دارد تعداد ۱۰ نفر دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری تخصصی را به عنوان امریه سربازی جذب می کند. تاریخ اعزام متقاضیان باید ۱ شهریور ماه ۱۳۹۶ باشد. همچنین متقاضیان باید در آزمایشگاه هایی از وزارت علوم که با وزارت …

ادامه نوشته »
کانال تلگرام سایت وطن استخدام